:: STATUT

Lista za pravičnost in razvoj

Statut Liste za pravičnost in razvoj

1. člen

Lista za pravičnost in razvoj (v nadaljevanju: stranka) je samostojna politična organizacija, ki si v okviru političnega sistema parlamentarne demokracije in lokalne samouprave v Republiki Sloveniji prizadeva za uveljavitev pogojev za gospodarsko uspešen, socialno uravnotežen ter naravi prijazen razvoj Mestne občine Maribor, širše regije in Republike Slovenije. S svojim delovanjem stranka uveljavlja naslednja načela in cilje:

 • - spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva in varovanje njegovih pravic ter svoboščin;
 • - civilno družbo, ki temelji na svobodnih, svobodomiselnih ter duhovno bogatih posameznicah in posameznikih;
 • - samostojnost, neodvisnost in suverenost slovenske države;
 • - pravno državo s poudarjenimi zagotovili za varstvo pravic vseh vrst manjšin: narodnostnih, političnih, kulturnih, spolnih, verskih in drugih;
 • - nazorski in politični pluralizem, ki izključuje monopol katerekoli ideologije, doktrine ali stranke (skupine);
 • - tržno gospodarstvo ter socialno pravično družbo;
 • - regionalizem in razvoj lokalne samouprave za enakomernejši razvoj Slovenije;
 • - varstvo okolja na vseh področjih življenja, zlasti za ekološko usmerjeno gospodarsko politiko in utrjevanje ekološke zavesti;
 • - politiko miru in nenasilja;
 • - povezovanje in sodelovanje s posamezniki in organizacijami doma, v Evropi in po svetu.

Z udeležbo na volitvah in z drugim političnim delovanjem sodeluje pri oblikovanju politične volje meščank in meščanov Maribora oziroma državljank in državljanov Slovenije.Svojo programsko usmeritev oblikuje stranka skladno z zahtevami družbenega razvoja. Deluje v skladu z načeli demokratične politične kulture in z uporabo vseh demokratičnih sredstev vztraja pri uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti.

2. člen

Ime stranke je »Lista za pravičnost in razvoj«, skrajšano »pravičnost in razvoj«. Kratica stranke je LPR. Znak stranke je sestavljen iz dveh delov: grafično simbolnega in iz črkopisja. Prvi, prevladujoči element je stiliziran cvet vijolice zraven katerega se nahaja napis Lista za pravičnost in razvoj, oziroma v sekundarni izvedbi kratica LPR. V znaku prevladuje vijolična barva (pantone 2607 C), ki je vizualni temelj za pozicioniranje liste. Na sredini stiliziranega cveta je rumena elipsa (pantone 116 C), ki ponazarja sonce, življenjsko energijo in vitalnost, simbolno pa znak predstavlja Maribor z okolico in širjenje pozitivne energije v prostor. Napis Lista za pravičnost in razvoj je narejen v dveh barvah, sivi (40%) in vijolični (pantone 2607 C). Z vijolično poudarimo besedi pravičnost in razvoj. Stilizirana vijolica, oz. viola, je postavljena v tridimenzionalen prostor, kar še posebej poudarja njeno dinamičnost - gibanje. Njenih šest listov simbolizira širjenje ideje v prostor.

3. člen

Stranka je pravna oseba s sedežem v Mariboru, Loška ulica 13.

4. člen

Stranka je lahko organizirana po teritorialnem, generacijskem, strokovnem in interesnem principu.

5. člen

Stranko predstavlja in zastopa v pravnem prometu predsednica/predsednik.

ČLANSTVO
6. člen

Članica ali član stranke postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke in plača članarino.Pristopna izjava je enotna. Obliko pristopne izjave predpiše IO stranke. Članstvo nastane z vpisom v register članstva in je individualno. Vpis v register se opravi na podlagi izročene pristopne izjave in potrdila o plačani članarini. Pristopna izjava šteje za izročeno, če jo podpisnik izroči predstavniku kateregakoli organa po pošti in pošiljka prispe na sedež stranke. Kot potrdilo o članstvu se članom izda članska izkaznica. Register članstva vodi generalni sekretar. Članica/član stranke ima pravico:

 • - da odstopi z voljene in imenovane funkcije;
 • - da izstopi iz stranke.

7. člen

Članica ali član stranke ima pravico:

 • - da oblikuje in uresničuje politiko stranke;
 • - da deluje v stranki in njenih organih;
 • - da voli in je voljena ali voljen v organe stranke;
 • - da kandidira na strankinih listah za volitve;
 • - da je obveščena ali obveščen o dejavnostih stranke.

Članica ali član stranke ima dolžnost:

 • - da s svojim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem krepi njen ugled;
 • - da se ravna po programu in statutu stranke in ju aktivno uresničuje;
 • - da plačuje članarino.

8. člen

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom ali z izključitvijo. Članico ali člana stranke, ki več kot eno leto ni plačeval članarine skladno s pravilnikom o članarini in te članske obveze ne izvrši tudi v roku 6 (šest) mesecev po pozivu generalnega sekretarja stranke, le-ta z ugotovitvenim sklepom izbriše iz članstva. Članico ali člana stranke se izključi iz stranke, če huje krši statut in deluje v nasprotju s programom in sprejeto politiko stranke. Pobudo za uvedbo postopka za ugotavljanje odgovornosti iz prejšnjega stavka lahko poda vsaka članica ali član stranke in njeni organi. Postopek za ugotavljanje odgovornosti se vodi na podlagi pravilnika, ki ga sprejme IO stranke. O pritožbah odloča Svet stranke.

ORGANI STRANKE
9. člen

Organi stranke na regionalni oziroma nacionalni ravni njene organiziranosti so: . kongres. svet stranke. izvršni odbor. predsednik / predsednica. podpredsedniki / podpredsednice. generalni sekretar / generalna sekretarka. nadzorni odbor. odbori in forumi stranke

10. člen

Kolegijski organi iz prejšnjega člena tega statuta so sestavljeni iz voljenih in imenovanih članic / članov po položaju. Pri voljenih in imenovanih članicah / članih v kolektivnih organih na ravni državne organizacije je potrebno zasledovati čimbolj enakopravno zastopanost obeh spolov.

11. člen

Kolegijski organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča večina članic / članov in sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članic / članov, razen če s tem statutom ali s poslovnikom ni določeno drugače. Natančnejše odločanje organov določajo njihovi poslovniki.

12. člen

Mandat organov stranke traja štiri leta. Nosilki/nosilcu funkcije, ki je imenovan med trajanjem mandata drugih organov, mandat poteče s prenehanjem mandata. Če preneha funkcija nosilki/nosilcu funkcije individualnega organa, svet stranke imenuje vršilko/vršilca dolžnosti, ki to funkcijo opravlja do prvega kongresa. Funkcija predsednice/predsednika in generalne sekretarke/generalnega sekretarja med seboj niso združljive.

13. člen

Najvišji organ stranke je kongres stranke. Kongres:

 • - določa politično usmeritev stranke;
 • - sprejema program, druge programske dokumente in statut stranke;
 • - odloča o prenehanju stranke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke;
 • - opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Kongres sklicuje predsednik stranke v skladu s potrebami in razmerami v stranki na svojo pobudo ali na zahtevo 2/3 članov sveta stranke. Obvezno pa ga skliče 60 dni pred iztekom mandata sveta stranke.

 

14. člen

Pri določanju delegatk/delegatov lokalnih odborov je potrebno upoštevati upravno in regionalno razdelitev. Delegatke/delegate kongresa sestavljajo:

 • - nosilke/nosilci vseh funkcij individualnih organov in članice/člani kolegijskih organov, ki jih voli kongres,
 • - svetnice/svetniki v lokalnih in regionalnih zakonodajnih organih,
 • - županje/župani, podžupanje/podžupani, ki jih na te funkcije kandidira stranka in so člani stranke;
 • - predsednice/predsedniki programskih odborov in forumov stranke.

Število delegatk/delegatov kongresa ter razdelilnik določi svet stranke s sklepom o sklicu kongresa.

 

15. člen

Kongres izvoli:

 • - predsednico/predsednika stranke;
 • - članice/člane sveta stranke;
 • - predsednico/predsednika in članice/člane nadzornega odbora.

 

16. člen

Kongres sprejme poslovnik o svojem delu.

17. člen

Najvišji organ med kongresoma je svet stranke. Svet stranke:

 • - vodi stranko med kongresoma, nadzira delo drugih organov stranke, razen če v tem statutu ni določeno drugače oziroma če ni v nasprotju z drugimi statutarnimi določbami, lahko spreminja ali razveljavlja njihove odločitve ter odloča o koliziji med odločitvami različnih organov stranke na lokalni ali republiški ravni organiziranja stranke;
 • - daje smernice in predloge izvršnemu odboru;
 • - določi strankino kandidatko/strankinega kandidata na volitvah individualnih organov odločanja na lokalnih volitvah;
 • - sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih stranke;
 • - sklepa o pripojitvah drugih strank k stranki;
 • - zavzema politična stališča do sistemskih vprašanj iz pristojnosti organov lokalnih skupnosti;
 • - skliče kongres stranke in skrbi za izvedbo predkongresnih priprav;
 • - predlaga kongresu kandidatke/kandidate za predsednico/predsednika, članice/člane sveta, predsednico/predsednika in članice/člane nadzornega odbora;
 • - obravnava pobude lokalnih odborov ter članic/članov stranke;
 • - določa kandidate/kandidatke za volitve v organe lokalne skupnosti;
 • - sprejema pravilnik o članarini;
 • - določi znak in pečat;
 • - sprejema nujne spremembe statuta, ki jih da v potrditev na prvem naslednjemu kongresu;
 • - izmed svojih članov imenuje predsednika/predsednico sveta in podpredsednika/podpredsednico sveta;
 • - imenuje podpredsednika/podpredsednico stranke;
 • - imenuje generalnega sekretarja/sekretarko stranke;
 • - dopolni sestavo sveta, če posamezna članica/član sveta iz kakršnihkoli razlogov ne more več sodelovati pri delu sveta ali če se več kot petkrat, brez opravičila ne udeleži seje sveta –na tak način lahko svet dopolni največ tretjino članstva v svetu;
 • - imenuje predsednice/predsednike programskih odborov in forumov stranke, delovna in druga stalna ali začasna telesa sveta;
 • - sprejme poslovnik o svojem delu;
 • - imenuje tiste članice/člane izvršnega odbora, ki niso članice/člani po položaju;
 • - opravlja druge naloge, določene s tem statutom;
 • - imenuje strokovni svet. Postopek določitve kandidatur iz desete alineje se izpelje v skladu s pravili, ki jih sprejme svet stranke.

18. člen

Na lastno pobudo svet stranke ustanovi delovna telesa (programski odbor, forum, klub). Ustanovitev lahko predlagajo svetu stranke predsednica/predsednik stranke, programski odbori in forumi ali lokalni odbori. Predlog mora vsebovati:

 • - ime in sestavo telesa;
 • - njegove pristojnosti;
 • - mandat telesa.

19. člen

Svet stranke sestavlja 17 na kongresu voljenih članic/članov ter članice/člani po položaju:

 • - vse/vsi članice/člani izvršnega odbora;
 • - vodje svetniških skupin LPR v občinskih svetih.

20. člen

Svet stranke sklicuje in vodi predsednica/predsednik sveta stranke. Nadomešča ga podpredsednica/podpredsednik sveta stranke. Svet se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Predsednica/predsednik sveta stranke mora sklicati sejo sveta, če to zahteva IO. Prvo sejo sveta skliče predsednica/predsednik stranke najkasneje trideset (30) dni po izvolitvi sveta.

21. člen

Izvršni odbor je politično-operativni organ. Neposredno opravlja naloge za uresničitev političnega programa stranke v skladu z usmeritvami sveta in kongresa. Izvršni odbor je tudi koordinativni organ.

22. člen

Izvršni odbor:

 • - uresničuje sklepe in stališča sveta stranke ter pripravlja njihove predloge;
 • - organizira in izvaja aktivnosti stranke;
 • - ureja notranja organizacijska vprašanja v stranki;
 • - koordinira in usklajuje delovanje lokalnih odborov;
 • - obravnava pobude in predloge lokalnih odborov in članic/članov stranke, ter do njih zavzema stališča ter o tem obvesti pobudnico/pobudnika oziroma predlagateljico/predlagatelja;
 • - določa kandidatke/kandidate za lokalne volitve, za volitve v državni zbor in za volitve predsednice/predsednika republike;
 • - določa predstavnice/predstavnike stranke v drugih organih in organizacijah;
 • - sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • - ustanavlja podjetja, zavode, glasila, revije in zbirke;
 • - ustanavlja svoja stalna ali začasna telesa;
 • - sprejme pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju stranke;
 • - določa število in sedeže lokalnih pisarn stranke;
 • - vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oz. ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke;
 • - na predlog lokalnih odborov določa kandidatke/kandidate za volitve v državni svet;
 • - opravlja druge naloge in zadolžitve, ki mu jih naloži svet stranke.

 

23. člen

Izvršni odbor sestavlja 5 članic/članov, ki jih imenuje svet stranke ter članice/člani po položaju: . predsednica/predsednik stranke, ki sklicuje in vodi izvršni odbor;. podpredsednice/podpredsedniki stranke;. predsednik/predsednica sveta stranke;. generalna sekretarka/generalni sekretar stranke.

24. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj po 1 krat na mesec. Obvezno se sestane na zahtevo petih članic/članov izvršnega odbora.

25. člen

Predsednica/predsednik stranke:

 • - predstavlja stranko v javnosti;
 • - sklicuje in vodi izvršni odbor stranke;
 • - zastopa stranko v pravnem prometu;
 • - je odgovorna/odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju stranke drugače določeno;
 • - opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu in sklepa o drugih pristojnih organov stranke.

 

26. člen

Stranka ima lahko največ dva podpredsednika/podpredsednici. Podpredsednica/podpredsednik stranke:

 • - nadomešča predsednico/predsednika stranke po njenem/njegovem pooblastilu;
 • - opravlja druge naloge po sklepu pristojnih organov stranke.

 

27. člen

Generalna sekretarka/generalni sekretar stranke:

 • - je predpostavljena oseba zaposlenim delavkam/delavcev v organih stranke na vseh ravneh organizacije in odloča o pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja;
 • - je odgovorna/odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke;
 • - pripravlja letni finančni načrt in poročilo;
 • - skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi stranke na ravni državne organizacije in organi lokalnih odborov ter za obveščanje članic/članov stranke;
 • - za posamezne naloge lahko v dogovoru s predsednico/predsednikom pooblasti tudi druge ljudi;
 • - opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu in sklepa o pristojnostih organov stranke.

28. člen

Nadzorni odbor:

 • - nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;
 • - ocenjuje statutarnost ravnanj in odločitev;
 • - odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo organi stranke;
 • - opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta.

Nadzorni odbor šteje skupaj s predsednico ali predsednikom 3 članice ali člane. Nadzorni odbor sklicuje predsednica ali predsednik nadzornega odbora. Sklicati ga je dolžna oziroma dolžan na zahtevo predsednice ali predsednika stranke, IO stranke in članov nadzornega odbora v največ tridesetih dneh po prejeti zahtevi.

 

TERITORIALNA ORGANIZIRANOST STRANKE 
29. člen

Lokalni odbor stranke je tista oblika organiziranosti, kjer članice in člani uresničujejo vse pravice in obveznosti.Lokalni odbori stranke so mestni ali občinski odbori. Ustanavljajo se v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme Izvršni odbor. Mestni odbor občine Maribor je ustanovljen hkrati s sprejetjem tega statuta.

30. člen

Članice/člani stranke v občini sestavljajo občinski lokalni odbor. Lokalni odbor lahko s sklepom pristojnega organa za doseganje boljših rezultatov ustanavlja tudi nižje organizacijske oblike svojega delovanja (krajevni in četrtni). Obvezna organa občinskega odbora sta predsednica/predsednik odbora in zbor članov.

31. člen

Lokalni odbori stranke delujejo v okviru programa in programskih dokumentov stranke. Politične akcije in politične odločitve ne smejo biti v nasprotju s političnimi usmeritvami sveta stranke. Lokalni odbori stranke delujejo v skladu s tem statutom, svoje delo pa lahko podrobneje uredijo s pravili o delovanju lokalnega odbora, odbor pa jih ima kot sestavni del tega statuta. Izvod pravil in drugih splošnih aktov mora lokalni odbor poslati generalni sekretarki/generalnemu sekretarju stranke.

32. člen

Najvišji organ lokalnega odbora je zbor vseh članov stranke. Izvršilno politični organ lokalnega odbora je Izvršni odbor. Individualni organ lokalnega odbora je predsednica ali predsednik. Zbor članic/članov občinskega odbora sestavljajo vse/vsi članice/člani stranke. Zbor je sklepčen, če so nanj najmanj sedem dni pred sejo bile/bili vabljeni vse/vsi članice/člani odbora, odločitve sprejema z večino navzočih članic/članov. Zbor se sestaja najmanj enkrat na 2 leti, sestati pa se mora pred potekom mandata. Zbor lokalnega odbora:

 • - sprejema akt o ustanovitvi;
 • - voli predsednico/predsednika in druge organe lokalnega odbora;
 • - sprejema program in pravila delovanja lokalnega odbora.

Če predsednica/predsednik lokalnega odbora ne skliče zbora članic/članov, ga lahko skliče generalna sekretarka/generalni sekretar stranke.

 

INTERESNO NAČELO 
33. člen

Simpatizerji in simpatizerke stranke lahko sodelujejo v interesnih združenjih. Interesna združenja sprejmejo pravila in programska izhodišča, ki pa ne smejo biti v nasprotju s programskimi usmeritvami stranke. IO sprejme ugotovitveni sklep o izpolnjevanju pogojev za delovanje združenja.

VOLITVE IN MANDATI 
34. člen

Volitve so praviloma tajne, imenovanja pa opravijo pristojni organi z javnim glasovanjem. Kandidatne liste za kolegijske organe stranke na vseh ravneh morajo zagotavljati enakopravno zastopanost spolov, razen če to onemogoča struktura članstva. Članice in člani organov, individualni organi stranke ter nosilke in nosilci drugih funkcij v stranki se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja. Postopke in merila za predlaganje in volitve članic in članov organov, individualnih organov ter nosilk in nosilcev drugih funkcij določa pravilnik, ki ga po opravljeni razpravi med članstvom sprejme IO.

35. člen

Postopek določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list za državnozborske volitve, volitve v državni svet, volitve predsednika republike, volitve v občinske in mestne svete ter volitve županj in županov opredeli poseben pravilnik, ki ga sprejme IO stranke. Kandidatke in kandidate ter kandidatne liste stranke za lokalne volitve in volitve v Državni zbor določi IO stranke. Pravilnik mora v postopku določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list za lokalne volitve in volitve v Državni zbor zagotavljati enake možnosti zastopanosti obeh spolov v skladu z veljavno volilno zakonodajo.

36. člen

Mandat članic in članov organov in individualnih organov v stranki traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

ODLOČANJE 
37. člen

Organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica članic in članov in je za sklep glasovalo več kot polovica navzočih.

38. člen

Organi stranke lahko o internih strankinih zadevah odločajo tudi brez javnosti.

39. člen

Stranka ima lastne oblike in načine informiranja. Ustanoviteljska in izdajateljska razmerja opredeli IO stranke s posebnim aktom.

40. člen

Voljene/i in imenovane/i članice/člani stranke so odgovorni organom, ki so jih imenovali.

41. člen

Ukrepi za kršitev statuta so:

 • - razrešitev z voljene oziroma imenovane funkcije v stranki;
 • - izključitev;
 • - razpustitev organov lokalnega odbora.

 

42. člen

Članica/član je izključena /izključen iz članstva stranke, če huje krši statut in povzroči s tem politično škodo ali če brez soglasja izvršnega odbora stranke kandidira na listi kakšne druge stranke ali liste. O izključitvi odloča IO stranke.

43. člen

O odgovornosti članice/člana stranke pristojni organ razpravlja in odloča o tem v njegovi navzočnosti. Zoper vse ukrepe, razen za razrešitev s funkcije, se članice/član lahko v roku pritoži na svet stranke. Njegova odločitev je dokončna. V primeru izključitve se lahko izključena članica/izključeni pritoži na kongres stranke. Če ta razveljavi odločitev sveta,se izključeno članico/izključenega člana vpiše v register članstva. Ukrepi začnejo veljati z dokončnostjo. Ukrepi, zoper katere ni pritožbe, so dokončni.

44. člen

Odločitev o razpustitvi organov lokalnega odbora sprejme na predlog izvršnega odbora stranke svet stranke. Organ lokalnega odbora je lahko razpuščen, če deluje v nasprotju s statutarnimi določbami in povzroča politično in materialno škodo. Odločitev sveta je dokončna.

45. člen

Organ stranke, njegove članice in člani ter nosilke in nosilci posameznih funkcij v stranki imajo pravico odstopiti. O odstopu razpravlja organ, ki jih je izvolil. Če pristojni organ ugotovi, da posameznica ali posameznik ne more opravljati funkcije zaradi osebnih razlogov, sprejme sklep o prenehanju članstva v organu ali o prenehanju funkcije.V primeru razrešitve nosilke ali nosilca funkcije imenuje IO za čas do izvolitve nove nosilke ali nosilca vršilko ali vršilca dolžnosti funkcije za dobo največ šest mesecev.

46. člen

Organizacije in organi stranke lahko posamezne nosilke in nosilce funkcij, članice in člane organov razrešijo. Za razrešitev veljajo isti postopki kot za izvolitev. Glasovanje o zaupnici se izvede na zahtevo tretjine članic in članov organa, na zahtevo nadzornega odbora ali na predlog nosilke ali nosilca posamezne funkcije.

47. člen

V primeru prenehanja funkcije se začne postopek za nadomestne volitve, ki se izvedejo po postopku za redne volitve.

GOSPODARJENJE V STRANKI 
48. člen

Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino in iz drugih z zakonom določenih virov.

49. člen

Gospodarjenje stranke podrobneje ureja pravilnik o finančnem poslovanju stranke, ki ga sprejme IO stranke.V imenu stranke s premoženjem stranke upravlja IO po načelu dobrega gospodarja.

JAVNOST DELA STRANKE 
50. člen

Delo stranke je javno.

51. člen

Obvezne razlage tega statuta daje med kongresoma IO stranke.

52. člen

Spremembe statuta lahko z dvema tretjinama (2/3) glasov navzočih članov sprejme svet stranke, če take spremembe bistveno ne posegajo v vsebino statuta.

53. člen

V primeru prenehanja delovanja stranke premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na pravnega naslednika stranke. Če tega ni, o tem odloči kongres stranke ob sprejetju sklepa o prenehanju delovanja stranke.

54. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni zbor članic/članov stranke.

»LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ«

Predsednik Stojan AUER

Maribor, 19.5.2006