:: PROGRAM

Program LPR - Liste za pravičnost in razvoj

 

I.

Lista za pravičnost in razvoj želi delovati po principih zavedanja o nujnostih drugačnega reševanja številnih neravnotežij okolja v katerem živimo. Zavedamo se namreč, da dosedanji vzorci delovanja političnih, gospodarskih in medijskih kompleksov ne ponujajo rešitev, pač pa vodijo svet v še večja neravnotežja in v propad.

S postopnim dvigovanjem zavesti o nujnosti socialno in okoljsko bolj uravnoteženega, pa tudi bolj pravičnega sveta, želimo spreminjati delovanje ljudi in institucij. Ne proti njim, pač pa z njimi. Zavedamo se, da na obstoječi ravni zavedanja in pri obstoječih mehanizmih, ne bomo mogli bistveno več storiti za bolj uravnotežen in pravičen razvoj.

Treba je nekaj več, in to "več" je tisto, kar poizkušamo doseči. Ne gre za borbo za oblast, moč, denar, gre za zavest. Ne gre za revolucijo, pač pa gre za kontinuirane spremembe v okviru obstoječih institucij in mehanizmov, ki jih bomo postopno, na podlagi višje ravni zavedanja o nujnosti drugačnega razvoja, prilagajali v soglasju z družbenim konsenzom.

Lista za pravičnost in razvoj ne misli postati klasična politična stranka, pač pa bo poizkušala dvigovati zavedanje o nujnosti drugačnega reševanja odprtih vprašanj človeštva. Globalizacije ne moremo prepustiti stihijski logiki kapitala in dobička, ker v njej kmalu ne bo več prostora za večino človeštva, če bo šlo tako naprej. Želimo delovati kot družbeno gibanje, ki si želi omejiti logiko kapitala in dobička in zagotoviti socialno in okoljsko bolj uravnotežen svet.

 

 

II.

Lista za pravičnost in razvoj (v nadaljevanju: lista) je samostojna politična organizacija, ki si v okviru političnega sistema parlamentarne demokracije v Republiki Sloveniji prizadeva za uveljavitev svojih načel in ciljev s pomočjo izvedbenih dejavnosti. S svojim delovanjem bo lista uveljavljala naslednja programska načela in cilje:

 • spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva in varovanje njegovih pravic ter svoboščin;
 • civilno družbo, ki temelji na svobodnih, svobodomiselnih ter duhovno bogatih posameznicah in posameznikih;
 • samostojnost, neodvisnost in suverenost slovenske države;
 • pravno državo s poudarjenimi zagotovili za varstvo pravic vseh vrst manjšin: narodnostnih, političnih, kulturnih, spolnih, verskih in drugih;
 • nazorski in politični pluralizem, ki izključuje monopol katerekoli ideologije, doktrine ali stranke (skupine);
 • tržno gospodarstvo ter socialno pravično družbo;
 • regionalizem in razvoj lokalne samouprave za enakomernejši razvoj Slovenije;
 • varstvo okolja na vseh področjih življenja, zlasti za ekološko usmerjeno gospodarsko politiko in utrjevanje ekološke zavesti;
 • politiko miru in nenasilja;
 • povezovanje in sodelovanje s posamezniki in organizacijami doma, v Evropi in po svetu.

 

 

III.

Glavne dejavnosti za uveljavljanje načel in doseganje ciljev liste, bodo usmerjene v naslednja področja delovanja:

 1. Lista bo delovala preko svojih članov in sodelovala z vsemi ljudmi, ki želijo spreminjati svet na bolje.
 2. Lista bo pomagala vsem, ki so pomoči potrebni: revnim, starejšim, zatiranim, bolnim. Pri tem bo sodelovala z vladnimi in predvsem nevladnimi organizacijami. Spodbujala bo prostovoljno delo.
 3. Lista bo spodbujala preusmeritev k bolj zdravi, naravni prehrani. Spodbujala bo ekološko pridelavo hrane in okolju prijazno kmetovanje.
 4. Lista bo spodbujala zavest o nujnosti ohranjanja naravnega okolja in naravne dediščine. Sodelovala bo z okolje-varstvenimi organizacijami doma in po svetu. Posebno pozornost bo posvetila klimatskim spremembam: njihovemu preprečevanju in pripravi na nove klimatske pogoje.
 5. Lista se bo angažirala pri odpravljanju različnih konfliktnih situacij doma in v svetu in iskala mirovne rešitve.
 6. Spodbujala bo iskanje novih, izvirnih rešitev, ki bi olajšale materialno življenje ljudem. Cilj liste je zagotoviti dostojno preživetje vsakemu človeku.
 7. Lista si bo prizadevala tudi za prijaznejši odnos ljudi do živali. Ozaveščala bo ljudi, da ne ubijajo in mučijo živali.<
 8. Lista si bo prizadevala za duhovni razvoj človeštva. Spodbujala bo zavest o medsebojni povezanosti ljudi in potrebo po sodelovanju in medsebojni pomoči.
 9. Lista bo delovala za pravičnejšo svetovno ureditev. Nastopala bo proti nasilju v kakršnikoli obliki.
 10. Lista bo dvigovala zavest človeštva. Na ta način bo poskušala preprečiti njegov propad zaradi vedno večjih verskih, socialnih in naravnih nasprotij.

 

 

IV.

V okviru programskih načel in ciljev si bo lista še posebej prizadevala za trajnostni razvoj mesta Maribor in širše regije. Lista se bo v okviru trajnostnega razvoja zavzemala za:

 • zdrav in kvaliteten življenjski prostor,
 • ustvarjalni dialog in podpiranje kvalitetnih idej,
 • enake izhodiščne možnosti vseh posameznikov,
 • razvojne spodbude kvalitetnim projektom in posameznikom.

 

 

V.

Z udeležbo na volitvah, sodelovanjem s sorodnimi organizacijami in z drugim družbeno političnim delovanjem bo lista sodelovala pri oblikovanju in izvajanju politične volje državljank in državljanov Slovenije.

Lista bo sodelovala s posamezniki in organizacijami, ki si prizadevajo za doseganje sorodnih ciljev in izhajajo iz sorodnih načel.

Svojo programsko usmeritev bo lista oblikovala skladno z zahtevami družbenega razvoja. Lista bo delovala v skladu z načeli demokratične politične kulture in z uporabo vseh demokratičnih sredstev vztrajala pri uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti.

 

»LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ«

Predsednik,

Stojan Auer