:: SPREMEMBE. TAKOJ!

PROGRAM LPR 2014 – OD LJUDI ZA LJUDI 

            Spremembe. Takoj! 

NEKAJ OSNOVNIH CILJEV, KI JIH MORAMO DOSEČI, DA SE PRIBLIŽAMO SLOVENSKEMU POVPREČJU:

 • ustvariti pogoje za nova delovna mesta (zmanjšati brezposelnost do 30%),
 • reorganizirati javna podjetja (zmanjšati zneske na položnicah komunalnih podjetij do 20%),
 • ustvariti pogoje za boljšo kvaliteto bivanja (zagotoviti mesečne avtobusne  vozovnice po ceni 5 EUR in zagotoviti najsodobnejši objekt za termično obdelavo odpadkov),
 • ustvariti pogoje za dostojno starost (Maribor upokojencem prijazno mesto), 
 • ustanovitev pisarne s sedežem v Mariboru za direktno črpanje evropskih sredstev 
 • spodbuditi ustanovitev Štajerske pokrajine s sedežem v Mariboru

V Listi za pravičnost in razvoj smo v minulih tednih izvedli anketo, s katero so nas občani seznali z nekaterimi bistvenimi problemi.

Splošna statistika:

 1. Predloge je podalo več kot 1700 Mariborčank in Mariborčanov, na dan smo dobivali okoli  200 pobud.
 2. Prejeli smo preko 2100 predlogov, od tega so mladi podali 60% vseh predlogov.
 3. Predloge smo razdelili v 121 različnih sklopov.
 4. Največ predlogov smo pridobili za naslednje sklope:

-          180 predlogov se nanaša na pobudo »več delovnih mest«

-          217 predlogov se nanaša na okoljsko problematiko:

76 na pobudo »več košev za odpadke«

88 na pobudo »ureditev narave – posaditev dreves«

59 na pobudo »ureditev in vzdrževanje mestnega parka«

53 na pobudo »zmanjšati posege v naravo – Pohorje«

-          123 predlogov v zvezi s parkirno problematiko:

73 na pobudo »ureditev parkirnih prostorov v centru mesta«

43 na pobudo »znižanje cen za parkiranje«

46 na pobudo »sprememba novega parkirnega režima«

108 predlogov se nanaša na pobudo »uvesti sistem brezplačnega parkiranja«

-          187 predlogov se nanaša na pobudo »popravilo cest, pločnikov in podhodov«

-          44 predlogov se nanaša na pobudo »ureditve tržnice«

-          105 predlogov se nanaša na pobudo »oživitve mesta«:

28 na pobudo »več prireditev za otroke«

42 na pobudo »več prireditev v centru mesta«

17 na pobudo »popestriti nočno življenje v mestu«

18 na pobudo »več prireditev za upokojence«

-          13 predlogov na pobudo »uporaba koles v centru mesta namesto avtomobilov«

-          96 predlogov na pobudo »ustvariti pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih« (mladinski centri, doživljajska igrišča, spodbujanje mladinskih organizacij in društev …)

 

-          27 predlogov se nanaša na pobudo »ureditev kolesarskih stez«

-          146 predlogov se nanaša na problematiko avtobusnega prevoza v mestu:

-          51 predlogov za »cenejše avtobusne vozovnice«

-          17 predlogov za »ureditev brezplačnega in neomejenega prevoza z mestnim avtobusom za meščane, starejše od 80 let«

-          78 predlogov za »ureditev avtobusnih voznih redov«

-          165 predlogov na pobudo »ureditev komunalne infrastrukture«, največ v mestnih četrteh: Tezno, Nova vas, Radvanje, Studenci

 

MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Tabor

-          Renovirati igrišča na Športnem društvu Železničar

-          Ureditev zelenic Betnavska, Jezdarska, Žitna, Žolgerjeva

-          Ureditev cest

-          Ureditev otroških igrišč in postavitev igral

Pobrežje

-          Ureditev cest Jurančičeva, Lovska, Belokrajnska, Ulica heroja Vojka

-          Odstranitev objekta lokala »Papa Joe«, zaradi nevarnosti za šolarje

-          Ureditev lastništva kurilnice na Vrazovi

Studenci

-          Sanirati gudronske  jame

-          Ureditev komunalne infrastrukture (kanalizacija) na Kamenškovi in Korbunovi ulici

-          Redna košnja trave

-          Ureditev problematike dejavnosti na področju Tekola

Limbuš

-          Urediti kanalizacijo na Brnčičevi ulici

Radvanje

-          Ureditev športnih površin pod Pohorjem, vendar ne na račun kvalitete bivanja tamkajšnjih stanovalcev (Cona A)

-          Ureditev komunalne infrastrukture

-          Umirjanje prometa (postavitev ležečih hitrostnih ovir)

-          Ureditev podhoda krožnega krožišča

Nova vas

-          Ureditev otroških igral

-          Ureditev igrišč

-          Postavitev klopi

Tezno

-          Dokončanje ceste Ledina

-          Problematika nameravane prodaje 60.000 m2 zemljišč MČ Tezno

-          Prestavitev Telekomunikacijkega objekta Tezno

-          Ureditev kopališča Tam

-          Izgradnja Tehnološkega parka v okviru Poslovno proizvodne cone Tezno 

-          Celovita ureditev Kramarskega sejma

-          Obnova OŠ Martin Konšak

-          Izgradnja večnamenske Športno kulturne dvorane

-          Ureditev problematike Stadiona Kovinar

Center

-          Poživitev mesta s prireditvami in nočnim življenjem (izvajalci društva, ki dobivajo proračunski denar)

-          Trgovina z živili, ki bo odprta 24 ur

-          Prazne lokale ponuditi podjetnikom ali umetnikom zastonj

-          Obnova starih stavb

-          Prepoved prometa v centru mesta

Ivan Cankar

-          Gradnja nove ceste Počehova – Rošpoh

Magdalena

-          ureditev problema varnosti

Pekre

-           gradnja vrtca v Pekrah

Kamnica

-           Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija ceste Kamniška graba

-           Problematika Kulturnega doma Kamnica

Malečnik

-          ureditev ceste Celestrina – Trčova

-          sanacija ceste Celestrina – Hrenca

Brezje, Dogoše, Zrkovci

-           sanacija ceste k Dravi

-           Gramoziranje poljske ceste v Zrkovcih

-          Ureditev razsvetljave

Koroška vrata

-          pomanjkljivo obnavljanje prometne signalizacije

-          ureditev križišča Kajuhova-Vrbanska-Medvedova

-          ureditev kolesarskih stez

 

MESTO MARIBOR

 1. KOMUNALA
 • Popravilo cest, podhodov in pločnikov
 • Ureditev in vzdrževanje okolja in zasaditev dreves, košnja trave, pobiranje smeti
 • Več brezplačnih parkirnih mest
 • Cenejše avtobusne vozovnice in ureditev voznih redov
 • Ureditev kolesarskih poti
 • Na Lentu več klopi ob Dravi
 • V parke več klopi in igral za otroke
  • Vse storitve na eno položnico
  • Urediti avtobusne vozne rede
 1. CENTER MESTA
 • Poživitev mesta s prireditvami in družabnimi dogodki (izvajalci društva, ki dobivajo proračunski denar)
 • Trgovina z živili, ki bo odprta 24 ur
 • Prazne lokale ponuditi podjetnikom ali umetnikom zastonj
 • Obnovitev starih stavb
 • Poživitev mesta - več prireditev v mestu
 1. MLADI
 • Ustvariti pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa za mlade
 • Več igrišč (za košarko, nogomet)
 • Vzpostavitev mladinskih centrov v spalnih naseljih
 • Več denarja za projekte, ki jih pripravljajo mladi - torej v neprofitne organizacije in društva
 • V sodelovanju z Univerzo v Mariboru ustanoviti znanstveni park, kjer se bodo mladi diplomanti lahko zaposlili in si tako nabirali prepotrebne izkušnje
 1. STAREJŠI

Kakovost življenja ljudi je pomemben faktor za uspešen razvoj družbe. Starejši ljudje se ob prehodu v upokojitev  velikokrat srečujejo s socialno, kulturno, izobraževalno, informacijsko izključenostjo. V Listi za pravičnost in razvoj ocenjujemo, da je dostopnost do domske oskrbe še vedno slaba, zato so naložbe v socialno infrastrukturo zelo pomembne, a se žal ne izvajajo zadostno, prav tako je še vedno prostorska stiska v domovih zelo velika.

 

V LPR smo za sožitje generacij in zavedamo se, da so znanje in izkušnje starejših pomemben del družbenega kapitala.

 • vzpostavitev centra za dnevno varstvo,
 • povečati razvoj pomoči na domu s celovitimi storitvami (zdravstvenimi – fizioterapija, zdravstveno nego, delovno terapijo, gospodinjskimi storitvami, družabnimi programi, organizacijo dostave hrane na dom, s spremstvom ipd.),
 • ureditev negovalne bolnišnice oz. negovalnih oddelkov,
 • spodbujati in dajati podporo nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s problematiko starejših.
 1. OKOLJE
 • Urediti mesto, parke (čistoča, odvoz smeti)
 • Ureditev narave (posaditi drevesa)
 • Več košev za odpadke
 • Urediti mesto, parke (čistoča, odvoz smeti)
 • Urediti parke za pse
 1. SPLOŠNO
 • v celem mestu več športne infrastrukture ( igrišča za urbani šport)
 • Pomoč mladim družinam s stanovanji in zapolnitev občinskih stanovanj
 • Zmanjšati svetlobno onesnaževanje
 • Gradbena dela v mestu se ne smejo vleči v nedogled
 • Zmanjšati brezposelnost
 • Pospešiti razvoj turizma (dopustniški in izletniški)
 • Takojšnja obnova Mariborske knjižnice
 • Preureditev mariborskega otoka
 • Takojšnja rešitev problematike mariborske tržnice

 

Predlogi za izboljšanje življenja Mariborčank in Mariborčanov marginalnih skupin ljudi – invalidov

KOMUNALA:

 • Brezplačni javni prevozi za vse invalide
 • Ustrezna ureditev voznih redov prilagojena gluhim, slepim in gibalno oviranim
 • Zagotoviti več javnih WC primernih za invalide

CENTER MESTA:

 • Prazne lokale in poslovne objekte brezplačno ponuditi invalidskim in humanitarnim društvom za izvajanje njihovih posebnih socialnih programov (družabništvo, spremstvo, ohranjevanje zdravja, svetovanja in druge pomoči ter informiranje, rekreacija in šport)

MLADI:

 • Ustvariti pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa za mlade invalide in razvoj njihove ustvarjalnosti in hkrati zagotoviti pogoje invalidskim in humanitarnim društvom za izvajanje njihovih posebnih socialnih programov (družabništvo, spremstvo, ohranjevanje zdravja, svetovanja in druge pomoči ter informiranje, rekreacija in šport) s katerimi pomagajo mladim invalidom
 • Mladim invalidom zagotoviti ustrezno zaposlitev, stanovanj
 • Izboljšati dostopnost izobraževanja za invalide in pogoje izobraževanja – največji problem je izpostavila populacija gluhih mladih, saj nimajo zagotovljenega tolmača na predavanjih oz. jim je pri uveljavljanju te pravice postavljeno preveč ovir

STAREJŠI:

 • Zagotoviti pomoč na domu – osebno asistenco za invalide ter hkrati invalidskim in humanitarnim društvom ponuditi neomejeno možnost zaposlovanja oz. podaljševanja zaposlitve preko programov javnih del za izvajanje njihovih posebnih socialnih programov (družabništvo, spremstvo, ohranjevanje zdravja, svetovanja in druge pomoči ter informiranje, rekreacija in šport), ki so namenjeni tej najbolj izpostavljeni populaciji

OKOLJE, JAVNE INSTITUCIJE – ŠPORT, KULTURA:

 • Odstranitev arhitektonskih in komunikacijskih ovir
 • Invalidom in njegovemu spremljevalcu omogočiti brezplačni vstop na prireditev
 • Invalidom omogočiti aktivno udejstvovanje na področju športa in kulture in družabnega življenja
 • Pospešiti razvoj turizma tudi z namenom zagotoviti invalidom ustrezno prilagojene turistične storitve

VKLJUČEVANJE V POLITIČNO UDEJSTVOVANJE

 • Invalidom zagotoviti enakopravno zastopanost v Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih ter Mestnem svetu Mestne občine Maribor.