:: ORGANI

Lista za pravičnost in razvoj ima naslednje organe:

1. Svet LPR

2. Izvršni odbor LPR

3. Nadzorni odbor LPR1. Naloge in pristojnosti Sveta LPR:
vodi stranko med kongresoma, nadzira delo drugih organov stranke, razen če v tem statutu ni določeno drugače oziroma če ni v nasprotju z drugimi statutarnimi določbami, lahko spreminja ali razveljavlja njihove odločitve ter odloča o koliziji med odločitvami različnih organov stranke na lokalni ali republiški ravni organiziranja stranke;daje smernice in predloge izvršnemu odboru;določi strankino kandidatko/strankinega kandidata na volitvah individualnih organov odločanja na lokalnih volitvah;sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih stranke;sklepa o pripojitvah drugih strank k stranki;zavzema politična stališča do sistemskih vprašanj iz pristojnosti organov lokalnih skupnosti;skliče kongres stranke in skrbi za izvedbo predkongresnih priprav;predlaga kongresu kandidatke/kandidate za predsednico/predsednika, članice/člane sveta, predsednico/predsednika in članice/člane nadzornega odbora;obravnava pobude lokalnih odborov ter članic/članov stranke;določa kandidate/kandidatke za volitve v organe lokalne skupnosti;sprejema pravilnik o članarini;določi znak in pečat;sprejema nujne spremembe statuta, ki jih da v potrditev na prvem naslednjemu kongresu;izmed svojih članov imenuje predsednika/predsednico sveta in podpredsednika/podpredsednico sveta;imenuje podpredsednika/podpredsednico stranke;imenuje generalnega sekretarja/sekretarko stranke;dopolni sestavo sveta, če posamezna članica/član sveta iz kakršnihkoli razlogov ne more več sodelovati pri delu sveta ali če se več kot petkrat, brez opravičila ne udeleži seje sveta –na tak način lahko svet dopolni največ tretjino članstva v svetu;imenuje predsednice/predsednike programskih odborov in forumov stranke, delovna in druga stalna ali začasna telesa sveta;sprejme poslovnik o svojem delu;imenuje tiste članice/člane izvršnega odbora, ki niso članice/člani po položaju;opravlja druge naloge, določene s tem statutom;imenuje strokovni svet. Postopek določitve kandidatur iz desete alineje se izpelje v skladu s pravili, ki jih sprejme svet stranke.


2. Naloge in pristojnosti Izvršnega odbora LPR:
uresničuje sklepe in stališča sveta stranke ter pripravlja njihove predloge;organizira in izvaja aktivnosti stranke;ureja notranja organizacijska vprašanja v stranki;koordinira in usklajuje delovanje lokalnih odborov;obravnava pobude in predloge lokalnih odborov in članic/članov stranke, ter do njih zavzema stališča ter o tem obvesti pobudnico/pobudnika oziroma predlagateljico/predlagatelja;določa kandidatke/kandidate za lokalne volitve, za volitve v državni zbor in za volitve predsednice/predsednika republike;določa predstavnice/predstavnike stranke v drugih organih in organizacijah;sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;ustanavlja podjetja, zavode, glasila, revije in zbirke;ustanavlja svoja stalna ali začasna telesa;sprejme pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju stranke;določa število in sedeže lokalnih pisarn stranke;vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oz. ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke;na predlog lokalnih odborov določa kandidatke/kandidate za volitve v državni svet;opravlja druge naloge in zadolžitve, ki mu jih naloži svet stranke.


3. Naloge in pristojnosti Nadzornega odbora LPR:
nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;ocenjuje statutarnost ravnanj in odločitev;odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo organi stranke;opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta.